...

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  predaja tovaru spoločnosťou ALVEX, spol. s r.o. pre právnicke a fyzické osoby – podnikateľov

 

PRVÁ ČASŤ  –  ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.  PREDMET A ÚČEL ÚPRAVY

1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti ALVEX, spol. s r.o., so sídlom Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 34 139 435, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 12577/B (ďalej len „Predávajúci“) bližšie upravujú.     vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho ako dodávateľa tovarov a súvisiacich služieb a kupujúceho ako odberateľa tovarov a súvisiacich služieb (ďalej len „Kupujúci“), ktorým je právnická, alebo fyzická osoba – podnikateľ. Tieto VOP sú Predávajúcim vydané v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) 1 

1.2.   Predávajúci je právnická osoba podnikajúca v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s rozsiahlym portfóliom obchodného tovaru, predovšetkým techniky pre gastronómiu a potravinárstvo, potravín, vybavenia hotelov a penziónov, záhradného nábytku a doplnkov, techniky pre práčovne a čistiarne, ako aj servisu a montáže gastrozariadení, revízie a posudkov pre gastrotechniku, sériovej a zákazkovej kovovýroby z nerezu a i., okrem iného i prostredníctvom internetového obchodu –
e-shopu dostupného na :
https://alvex.sk
alebo na inej webovej stránke Predávajúceho, ktorú môže Kupujúci využiť priamo, alebo na ktorú môže byť Kupujúci podľa druhu vyberaného tovaru presmerovaný (ďalej len „E-shop“), a to:
(i) https://pizzamarket.sk 
(ii) https://pastrymarket.sk  
(iiihttps://frigomarket.sk

1.3.    Snahou Predávajúceho je, aby VOP tvorili stabilný podklad pre vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

1.4.    Kupujúci je fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim najmä prostredníctvom E-shopu, ako odberateľ tovarov a súvisiacich služieb Predávajúceho (ďalej len „Tovar“) na účely ich využívania vo svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

1.5.   K dodávke Tovaru Kupujúcemu dochádza na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej (i) na diaľku, prostredníctvom E-shopu (v prípade Tovaru, ktorý je možné kúpiť priamo prostredníctvom E-shopu), alebo (ii) na základe osobitne dojednanej Zmluvy v prípade individualizovaného tovaru dodávaného „na mieru“ (ďalej len „Tovar na mieru“). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.6.   Účelom týchto VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho (spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) v súvislosti s predajom Tovaru, pričom podrobnosti tohto právneho vzťahu si Zmluvné strany môžu dohodnúť osobitne v Zmluve.

1.7.   Záujmom Predávajúceho je, aby si každý Kupujúci tieto VOP pred uzatvorením Zmluvy dôkladne prečítal a aby sa oboznámil s jednotlivými ustanoveniami VOP. V prípade otázok je Predávajúci pripravený Kupujúcemu nejasné ustanovenia VOP kedykoľvek objasniť.

1.8.    Zmluvné strany berú na vedomie, že cieľom týchto VOP nie je úprava „prekvapujúcich“ ustanovení, ktoré by Kupujúci nemohol očakávať, ani úprava „jednostranných“, pre Kupujúceho výslovne nevýhodných ustanovení. Jednotlivé ustanovenia VOP vychádzajú z doterajších skúseností Predávajúceho, pričom tieto VOP boli vypracované so zámerom, aby: (i) Kupujúci a Predávajúci pri plnení Zmluvy a týchto VOP jednoznačne poznali svoje práva a povinnosti a v súlade s nimi plnili svoje záväzky; (ii) Zmluvná strana nebola poškodená neodôvodnenou požiadavkou druhej Zmluvnej strany, ktorá vznikne pri plnení Zmluvy a týchto VOP a (iii) Predávajúci mohol svoje služby štandardizovať a zlepšovať a na základe toho zvyšovať ich kvalitu a znižovať ich cenu.

✻1   Na základe § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka možno časť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými, alebo záujmovými organizáciami, alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.

DRUHÁ ČASŤ  –  PREDAJ TOVARU

 

2.  UZATVORENIE ZMLUVY

2.1.    Zmluva s Kupujúcim sa uzatvára primárne na diaľku, elektronicky, prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, prípadne e-mailom, telefonicky, poštou alebo aj osobne.

2.2.   Všetky prezentácie Tovaru zaradené do katalógu E-shopu majú informatívny charakter.

2.3.   Kupujúci objednáva Tovar vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom E-shopu Predávajúceho. Pri objednávke si Kupujúci vyberie Tovar, počet položiek, spôsob platby a dodania. Pred objednávkou je Kupujúci oprávnený skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na ikonu „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“. Podmienkou platnosti objednávky je vyplniť všetky požadované informácie v objednávkovom formulári a potvrdiť, že Kupujúci sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP.

2.4.     Bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní po prijatí objednávky Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú v objednávke, spolu s aktuálnym znením týchto VOP a so zálohovou faktúrou. Týmto potvrdením sa Zmluva považuje za uzavretú. Tovar je Kupujúcemu rezervovaný maximálne 3 týždne od objednávky – ak Kupujúci dovtedy neuhradí kúpnu cenu za Tovar, môže Predávajúci od Zmluvy odstúpiť a Tovar predať inému záujemcovi. Riadna faktúra bude vystavená a doručená Kupujúcemu po úhrade kúpnej ceny za Tovar.

2.5.     Ak si Kupujúci želá zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je nutné tak učiniť najneskôr do 12.00 v deň potvrdenia objednávky Predávajúcim, teda do doby, kým zásielka nebude vyexpedovaná. Storno môže Kupujúci oznámiť e-mailom na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch na príslušnom eshope, z ktorého bol tovar objednaný, prípadne zaslaním sms na tel. kontakt príslušného e-shopu. Neskoršie stornovanie objednávky zo strany Kupujúceho nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť obchodné meno (názov), e-mail, telefónne číslo Kupujúceho a tiež číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky si Predávajúci neúčtuje žiadne náklady súvisiace so stornom objednávky. Kupujúcemu bude odoslaný potvrdzujúci e-mail o stornovaní objednávky.

2.6.     V prípade, že Predávajúci nemôže dodať Tovar uvedený v objednávke, súhlasia Zmluvné strany s tým, že v takom prípade zašle Predávajúci Kupujúcemu upravenú ponuku na e-mailovú adresu Kupujúceho. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva sa v takom prípade uzavrie až keď Kupujúci potvrdí prijatie novej ponuky Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu.

2.7.     Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo dlhodobej nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v čase alebo v cene, ktorá je uvedená v E-shope, resp. v Zmluve, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. Kupujúci je v takom prípade kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúci môže následne objednávku upraviť, alebo požiadať o stornovanie. V prípade, že Kupujúci už za Tovar zaplatil, bude mu plná suma v prípade storna, alebo čiastočná suma v prípade zmeny objednávky vrátená na bankový účet určený Kupujúcim do 14 dní od zrušenia alebo zmeny objednávky, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak.

2.8.    V prípade zjavnej technickej chyby zo strany Predávajúceho v cene Tovaru v E-shope alebo počas procesu objednávania nie je Predávajúci povinný dodať Tovar Kupujúcemu za túto zjavne nesprávnu cenu, aj keď Kupujúci obdržal od Predávajúceho potvrdenie objednávky v súlade s týmito VOP. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o chybe a zašle mu upravenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Opravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy, ktorá sa v tomto prípade uzatvára potvrdením o akceptovaní ponuky Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

2.9.    Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, montáž nie je súčasťou dodania Tovaru.

3.  UZATVORENIE ZMLUVY V PRÍPADE OBJEDNÁVKY TOVARU „NA MIERU“

3.1.    E-shop umožňuje prezerať si aj Tovar na mieru; tento Tovar na mieru však nie je možné si objednať automaticky cez E-shop, ale za účelom jeho kúpy a dodania je potrebné kontaktovať Predávajúceho a dohodnúť sa na jednotlivých podmienkach Zmluvy.

3.2.    Zmluva na dodanie Tovaru na mieru sa uzatvára na základe predchádzajúcej komunikácie, ktorá predstavuje rokovanie Zmluvných strán o podmienkach Zmluvy, a ktorá prebieha nasledovne:

a, Kupujúci v prípade záujmu o Tovar na mieru Predávajúceho kontaktuje osobne, poštou, telefonicky alebo e-mailom cez kontaktné údaje Predávajúceho uvedené na jeho webovom sídle; Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený uzatvorenie Zmluvy s Kupujúcim odmietnuť.
b, Na základe rokovania Predávajúceho a Kupujúceho bude dohodnutá konkrétna špecifikácia Tovaru na mieru (ďalej len „Dohodnutá špecifikácia“), ktorá musí byť odsúhlasená obidvoma Zmluvnými stranami. Dohodnutá špecifikácia obsahuje najmä rozmery a dizajn Tovaru na mieru a jej súčasťou môžu byť aj spoločne akceptované nákresy a popis Tovaru na mieru. V prípade potreby bude pred schválením Dohodnutej špecifikácie realizovaná obhliadka na mieste predpokladanej montáže Tovaru na mieru, k čomu sa Kupujúci zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť. Súčasťou Dohodnutej špecifikácie je aj rozsah súvisiacich služieb, spôsob montáže a ďalšie podmienky Zmluvy.
c, Po odsúhlasení Dohodnutej špecifikácie Predávajúci pošle Kupujúcemu Dohodnutú špecifikáciu spolu s cenovou ponukou a týmito VOP (ďalej len „Finálny návrh Zmluvy“).
d, Zmluvné strany súhlasia s tým, že k uzatvoreniu Zmluvy dôjde na podklade potvrdenia súhlasu Kupujúceho s Finálnym návrhom Zmluvy.

3.3.     Predávajúci v takomto prípade realizuje a j zaškolenie zamestnancov, či pracovníkov Kupujúceho na používanie tovaru na mieru.

3.4.    Predávajúci v prípade záujmu a na základe dohody Kupujúcemu poskytne aj dodatočné služby súvisiace s dodaním Tovaru na mieru podľa aktuálnej ponuky, vrátane poskytnutia receptúr (na varenie, pečenie) a pod.

4.  CENA TOVARU

4.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že informácie o Tovare vrátane ceny Tovaru sú uvedené v katalógu E-shopu. Ceny Tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, všetky súvisiace poplatky a náklady (najmä balné), s výnimkou nákladov na doručovanie, ktorého cena sa uvádza osobitne. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené v E-shope. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie Zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2.    Cena za doručenie je stanovená podľa platných taríf doručovateľov a prepravcov. Poplatky za prepravu alebo doručenie ku Kupujúcemu môžu byť dohodnuté aj individuálne, najmä pri Tovare na mieru.

4.3.    Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na pripojenie k internetu, náklady na telefónne hovory) znáša sám Kupujúci.

4.4.    Cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru môže Kupujúci zaplatiť týmito spôsobmi:

           a, prevodom na účet Predávajúci pred dodaním Tovaru;

           b, v hotovosti (pri osobnom odbere);

           c, platobnou kartou alebo

           d, na dobierku.

E-shop Predávajúceho nemusí Kupujúcemu vždy poskytnúť všetky možnosti platby – nad určitú sumu stanovenú Predávajúcim sa platba v hotovosti a osobný odber neumožňujú, o čom bude Kupujúci pri objednávke informovaný.

4.5.    V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa Kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.6.     Faktúra za Tovar je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Pri Tovare, ktorý má Predávajúci na sklade a predáva sa prostredníctvom E-shopu, sa vyžaduje platba celej ceny Tovaru naraz. Pri Tovare, ktorý je nutné objednať, ako aj pri predaji Tovaru na mieru požaduje Predávajúci preddavok, a to vo výške závislej od druhu Tovaru. Zostatkovú sumu ceny Tovaru je potrebné zaplatiť najneskôr pri jeho dodaní. Presné podmienky fakturácie a úhrady ceny Tovaru pre takýto prípad sú určené v Zmluve.

4.7.     V prípade záujmu môže Predávajúci Kupujúcemu poskytnúť kontakt na leasingovú spoločnosť, ktorá môže kúpu Tovaru financovať.

5.  DODANIE TOVARU

5.1.    Spôsob doručenia Tovaru si Kupujúci zvolí pri objednávaní Tovaru. Dva základné spôsoby predstavujú osobný odber a dodanie kuriérom (prepravcom). V prípade Tovaru na mieru môže Predávajúci umožniť Kupujúcemu dodanie Tovaru priamo od výrobcu (v takom prípade je Kupujúci povinný uhradiť kompletnú cenu za Tovar vopred). Ak nie je uvedený spôsob doručenia, Predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob.

5.2.    Tovar, ktorý je v sklade, je možné expedovať ihneď, zvyčajne ešte v ten istý deň ako bola potvrdená objednávka Tovaru. Ak bol tovar objednaný po 13.00 stredoeurópskeho času, zvyčajne je expedovaný až na nasledujúci pracovný deň a v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy môže byť tovar doručený Kupujúcemu do 1 – 4 pracovných dní.

5.3.   O pripravenosti Tovaru na osobný odber v prípade tejto formy prevzatia Tovaru je Kupujúci informovaný e-mailom a sms na ním určené kontaktné údaje. Inak sa Tovar dodáva Kupujúcemu na ním uvedenú adresu.

5.4.    V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné Tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s inými spôsobmi doručenia.

5.5.    Dodací termín Tovaru, ktorý nie je na sklade, je zvyčajne 2 – 4 týždne v závislosti od druhu Tovaru a od výrobcu. Pokiaľ má byť na základe informácií od výrobcu dodacia lehota dlhšia ako 4 týždne, informuje Predávajúci Kupujúceho o dĺžke dodacej lehoty do 3 dní od objednania Tovaru. Pre Tovar na mieru môže byť termín dodania dlhší – v takomto prípade je termín dohodnutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim osobitne v Zmluve. Predávajúci nenesie zodpovednosť za predĺženie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci, ani z dôvodov na strane výrobcu.

5.6.   Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

         a, oneskorené doručenie Tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér, …);

         b, oneskorené doručenie Tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho;

         c, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér, … ).

        d, škody spôsobené kupujúcemu oneskoreným doručením tovaru oproti avizovanému doručeniu zavinené doručovateľom (pošta, kuriér,. … ), alebo aj inými okolnosťami, na ktoré predávajúci nemá žiadny vplyv (prekážky na ceste – dopravná nehoda ktorá zdrží prepravcu,  uzavretie hraníc, kalamita – zlé počasie a pod.)

5.7.    Ak Tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené Kupujúcemu ani do 7 dní po doručení e-mailu a/alebo sms o expedícii, Kupujúcemu sa odporúča kontaktovať jeho dodávaciu poštu a Predávajúceho. Bližšie informácie o zásielke a možných dôvodoch nedoručenia Predávajúci poskytne po preverení Kupujúcemu e-mailom.

5.8.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru vrátane nákladov na doručenie a prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie alebo zničenie Tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru alebo v okamihu, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, ale neurobil tak v rozpore so Zmluvou.

5.9.   Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu nie je povinný vrátiť kúpnu cenu skôr, než Kupujúci vráti Tovar alebo preukáže, že Tovar bol zaslaný Predávajúcemu.

5.10.    Predávajúci vždy spolu s Tovarom dodá Kupujúcemu návod na obsluhu Tovaru.

6. ZÁRUKA, VADY TOVARU A REKLAMÁCIA

6.1.    Predávajúci poskytuje na dodaný Tovar záruku v trvaní, v akom ju poskytuje výrobca Tovaru. Pokiaľ výrobca Tovaru záruku neposkytuje, predstavuje dĺžka záruky na Tovar 12 mesiacov od dodania Kupujúcemu, ak nie je v E-shope pri danom Tovare alebo v Zmluve uvedené inak.

6.2.    Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá za to, že v čase, keď Kupujúci prevzal Tovar:

           a, Tovar má vlastnosti dojednané Zmluvnými stranami a ak neexistuje takáto dohoda, Tovar má vlastnosti opísané Predávajúcim;

           b, Tovar je vhodný na účel stanovený Predávajúcim;

           c, Tovar spĺňa zákonné požiadavky.

6.3.   V prípade, ak Tovar nie je dodaný v dohodnutom rozsahu alebo v dohodnutej kvalite, má vady.

6.4. Montáž a inštaláciu Tovaru môže vykonať len servisný technik Predávajúceho, prípadne iný kvalifikovaný odborník, ktorý má na Tovar Predávajúceho odbornú kvalifikáciu. Ak montáž vykoná neautorizovaný servis, alebo Kupujúci sám, a v dôsledku toho vzniknú vady Tovary, náklady na ich odstránenie znáša Kupujúci.

6.5.   Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré po jeho prevzatí boli spôsobené v týchto prípadoch:

         a, Tovar bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na použitie, ktorý je odovzdaný Kupujúcemu súčasne s dodaným Tovarom;

         b, prirodzeným opotrebením Tovaru;

         c, nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na použitie);

         d, k vade došlo z dôvodu zanedbania bežnej údržby;

         e, mechanickým poškodením Tovaru, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí;

         f, neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja;

         g, prevádzkovaním Tovaru mimo špecifikácií daných výrobcom (iný softvér, prispôsobené elektrické obvody, nesprávne napojenie, iný druh paliva a pod.);

         h, vada vznikla neprípustným zásahom do Tovaru (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom);

         i, vada bola spôsobená vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar,
            prepätie v elektrickej sieti a pod.);

         j, prevádzkovaním v nevhodnom prostredí alebo poškodením nevhodnou obsluhou.

6.6.   Záruka sa tiež nevzťahuje na :

         a, Tovar s neúplným, poškodeným, alebo odstráneným výrobným číslom, alebo iným identifikačným znakom;

         b, Tovar s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi;

         c, diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky (tesnenia, žiarovky, a pod.);

         d, firmware alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v
              tomto dôsledku vzniknuté;

         e, poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu;

         f, vady spôsobené náhodným, alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu, zvierat, alebo cudzích predmetov do útrob Tovaru;

         g, poškodenia vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu;

         h, vady, ktoré sa prejavujú iba pri použití softvéru, u ktorého nie je Kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu;

         i, vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním, alebo vytečeným elektrolytom;

         j, Tovar, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie;

        k, Tovar, ktorý bol poškodený pri preprave po prevzatí tovaru Kupujúcim, alebo jeho dopravcom.

6.7.  Kupujúci je povinný Tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol Kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak Kupujúci neskôr reklamuje chýbajúce príslušenstvo Tovaru, alebo mechanické poškodenie zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku Tovaru.

6.8.  Kupujúci je povinný prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu, je Kupujúci povinný skontrolovať stav Tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový Tovar.

6.9.  Kupujúci nesie plné riziko poškodenia Tovaru pri preprave, ak si ho prepravuje sám, alebo tiež, ak si neskontroluje dodaný Tovar prepravcom ihneď pri jeho doručení.

6.10.  Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.

6.11. Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje:

         a, na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania vád podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu;

         b, na vady existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u Kupujúceho, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodania Tovaru;

        c, na vady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

6.12.  Kupujúci sa zaväzuje vytknúť vadu dodaného Tovaru (ďalej len „Reklamácia“) bezodkladne po jej zistení a rovnako sa zaväzuje príslušnú vadu dostatočne jasne v Reklamácii popísať.

6.13.  Reklamácia sa uplatňuje (i) písomným alebo e-mailovým oznámením adresovaným Predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto VOP alebo uvedenú na webovom sídle Predávajúceho alebo (ii) osobne v servisnom stredisku Predávajúceho, v odbernom mieste v ktorom bol predmetný Tovar zakúpený, alebo v ktorejkoľvek inej zmluvnej prevádzke Predávajúceho, príp. v prevádzke iného subjektu určeného na výkon opravy (ďalej len „Zmluvný autorizovaný servis“). Adresy a telefónne čísla sú uvedené v záručnom liste a na webovom sídle Predávajúceho.

6.14.  Kupujúci je povinný uviesť v Reklamácii informácie nevyhnutné pre presnú identifikáciu Tovaru (model – typ a sériové číslo), číslo dodacieho listu alebo faktúry. K Reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude Tovar prijatý na Reklamáciu.

6.15.  Po doručení Reklamácie servisné oddelenie Predávajúceho určí, či je potrebné, aby bol Tovar doručený na preverenie vád Predávajúcemu, alebo či Predávajúci vyšle servisných technikov ku Kupujúcemu. Ak Kupujúci reklamovaný Tovar zašle Predávajúcemu, nemôže ho poslať na dobierku, ale len na vlastné náklady, ktoré mu budú v prípade úspešnej Reklamácie uhradené. Kupujúci je zároveň povinný riadne reklamovaný Tovar zabaliť pre prepravu a to tak, aby nemohlo prísť k jeho následnému poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. Na Tovar, ktorý sa nedá poslať, či priniesť, vykoná diagnostiku (zistenie vady) Predávajúci priamo u Kupujúceho. Pokiaľ je nutné pre diagnostiku alebo samotný servisný zásah Tovar odviezť do dielne a Tovar je v záruke, uvedené náklady v prípade oprávnenej Reklamácie znáša Predávajúci. Pokiaľ je možné servisný zásah vykonať na mieste (väčšina prípadov), vada sa odstráni priamo na mieste.

6.16   V prípade osobnej Reklamácie v servisnom stredisku Kupujúci vyplní spolu s pracovníkom Predávajúceho prípadne pracovníkom Zmluvného autorizovaného servisu reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný Tovar Predávajúcemu, prípadne Zmluvnému autorizovanému servisu.

6.17.   Pri uplatnení Reklamácie uvedie osoba uplatňujúca Reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude Predávajúcim, prípadne Zmluvným autorizovaným servisom vyrozumená o spôsobe vybavenia Reklamácie.

6.18.   Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie a preverí vady vytýkané v Reklamácii. V prípade oprávnenej Reklamácie zabezpečí Predávajúci nápravu najneskôr v lehote tridsať (30) dní od doručenia Reklamácie (ktorá obsahuje všetky potrebné podklady a informácie). O vybavení Reklamácie zašle Predávajúci Kupujúcemu doklad.

6.19.   Ak je Reklamácia neoprávnená, znáša Kupujúci všetky náklady Reklamácie, vrátane nákladov na diagnostiku, odstránenie vady a náklady spojené s výjazdom servisného tímu. Kupujúci tiež hradí výjazdy na odstránenie vád spôsobených zanedbanou údržbou Tovaru.

6.20.   Ak je Reklamácia oprávnená, spôsob vybavenia Reklamácie určí Predávajúci: môže Tovar (i) opraviť, (ii) vymeniť alebo (iii) vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu (a prevziať reklamovaný Tovar). V prípade, ak ide o Tovar, ktorý sa už istý čas používal, pri vrátení kúpnej ceny sa berie do úvahy amortizácia a Kupujúcemu je vrátená kúpna cena po odpočítaní hodnoty amortizácie Tovaru. Pokiaľ nie je dohodnutá iná výška amortizácie, súhlasia Zmluvné strany s tým, že za každý mesiac používania Tovaru sa jeho hodnota zníži (amortizuje) o 1/48 kúpnej ceny. V prípade, ak sa Tovar v dôsledku zanedbanej údržby alebo starostlivosti nachádza v horšom stave, ako je stav, ktorý zodpovedá bežnému opotrebeniu, súhlasia Zmluvné strany s tým, že Predávajúci môže stanoviť amortizáciu aj vo väčšom rozsahu (ako 1/48 kúpnej ceny za každý mesiac používania Tovaru) alebo reklamáciu v dôsledku vysokého opotrebenia Tovaru neakceptovať. V prípade, ak ide o vadu, ktorá nebráni ďalšiemu užívaniu Tovaru zo strany Kupujúceho, môžu sa Predávajúci a Kupujúci dohodnúť, že Reklamácia bude vybavená poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

6.21.   V prípade oprávnenej Reklamácie nezačína vo vzťahu k Tovaru plynúť nová záručná lehota.

6.22.   Kupujúci je za účelom uplatnenia Reklamácie povinný reklamovaný Tovar pred jeho sprístupnením Predávajúcemu dôkladne umyť a vyčistiť. Ak Kupujúci uvedenú povinnosť nesplní, je Predávajúci účtovať Kupujúcemu náklady súvisiace s vyčistením Tovaru alebo reklamáciu Tovaru odmietnuť.

6.23.   Pokiaľ po ukončení Reklamácie vznikne Kupujúcemu povinnosť prevziať Tovar späť od Predávajúceho, je Kupujúci povinný Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa výzvy zo strany Predávajúceho, prevziať. Pokiaľ Kupujúci Tovar v uvedenej lehote neprevezme, je povinný zaplatiť náklady za uskladnenie Tovaru. V prípade, že Kupujúci neprevezme Tovar ani v lehote 3 mesiacov odo dňa jeho uskladnenia, má Predávajúci právo Tovar predať. Ak dôjde k predaju Tovaru, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní nákladov za uskladnenie a predaj a ostatných nákladov s tým spojených.

6.24.   Záručné aj pozáručne opravy vykonáva Predávajúci vlastnými technikmi, prípadne Zmluvným autorizovaným servisom, ak to okolnosti vyžadujú.

6.25.   Tento článok sa nevzťahuje na Tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli známej vade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho bežným použitím, a pri použitom Tovare sa nevzťahuje na vadu zodpovedajúcu stavu použitia alebo opotrebenia, ktoré Tovar mal, keď ho prevzal Kupujúci, alebo ktoré vyplýva z povahy Tovaru.

7.   UKONČENIE ZMLUVY

7.1.   Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorej obsahom bude aj vyporiadanie práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

7.2.   Zmluva môže byť ukončená odstúpením od Zmluvy v prípade závažného porušenia zmluvných povinností.

7.3.   Za závažné porušenie zmluvných povinností zo strany Predávajúceho sa považuje:

         a, nedodanie Tovaru včas, a to ani v dodatočnej lehote štrnástich (14) dní poskytnutej zo strany Kupujúceho;

         b, Tovar má vadu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni používaniu Tovaru.

7.4.   Za závažné porušenie zmluvných povinnosti zo strany Kupujúceho sa považuje:

         a, nedodanie potrebných podkladov alebo neposkytnutie požadovanej súčinnosti ani v dodatočnej lehote šiestich (6) dní od výzvy na poskytnutie súčinnosti;

         b, neuhradenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.5.  V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva ukončuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá vznikla do ukončenia Zmluvy.

7.6.  Zmluvu (resp. jej časť) je možné jednostranne ukončiť aj v prípade, ak to výslovne vyplýva z iných ustanovení týchto VOP alebo zo Zmluvy.

7.7.  Zmluvu zo strany Kupujúceho nie je možné jednostranne ukončiť bez uvedenia dôvodu.

TRETIA ČASŤ  –  ĎALŠIE DOJEDNANIA

 

8.  DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

8.1.    Ak nie je v Zmluve alebo v týchto VOP výslovne stanovené inak, Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti, si budú Zmluvné strany doručovať:

           a, poštou, formou doporučenej zásielky alebo

           b, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany.

8.2.    Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely Zmluvy a VOP rozumejú písomnosti, ktoré zakladajú, menia alebo rušia právne vzťahy založené Zmluvou ako napr. odstúpenie, dodatok k Zmluve a pod.

8.3.    Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvnej strany uvedené v rámci objednávky v E-shope, resp. v Zmluve, ibaže by odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, ak bola riadne oznámená odosielajúcej Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti. Zmena adresy je účinná doručením oznámenia druhej Zmluvnej strane.

8.4.    Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň uplynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie uloženej zásielky na pošte, alebo deň, v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.

8.5.    Ak nejde o písomnosť obsahujúcu právne významnú skutočnosť, budú Zmluvné strany medzi sebou komunikovať primárne prostredníctvom e-mailovej adresy Predávajúceho uvedenej na webovej stránke a e-mailovej adresy Kupujúceho uvedenej v objednávke v rámci E-shopu.

9.   ZMENA VOP

9.1.    Tieto VOP sa uplatňujú na Zmluvy uzatvorené odo dňa ich účinnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenená verzia VOP sa uplatní na Zmluvy, ktoré budú uzatvorené po tejto zmene.

10.  VÝHRADY PREDÁVAJÚCEHO

10.1.   Všetky práva týkajúce sa webového sídla Predávajúceho, najmä autorské práva na obsah, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu resp. vykonáva ich Predávajúci. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu Predávajúceho.

10.2.   Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené v dôsledku zásahu tretích strán do E-shopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Pri používaní E-shopu nesmie Kupujúci používať postupy, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho fungovanie, a nesmie sa zúčastňovať žiadnych aktivít, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli dovoliť manipulovať so softvérom alebo inými komponentmi E-shopu alebo ich zneužívať.

11.  MLČANLIVOSŤ

11.1.   Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas vzájomnej spolupráce, a ktorých sprístupnenie tretím osobám by mohlo spôsobiť druhej Zmluvnej stranu majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, nezneužívať a neposkytovať tieto skutočnosti tretím osobám (ďalej len „ Dôverné informácie “). Zmluvné strany sú tiež povinné chrániť všetky informácie, ktoré spĺňajú definíciu obchodného tajomstva podľa § 17 ods. 1 Obchodného zákonníka. 2 

11.2.   Pod pojmom zachovávať mlčanlivosť sa rozumie zachovávať Dôverné informácie v prísnej tajnosti, nezverejňovať, neoznamovať, a nesprístupňovať Dôverné informácie, ako aj nevyužívať Dôverné informácie na získanie výhod pre seba alebo iného, alebo vo vlastný prospech, alebo v prospech iného.

11.3.  Povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti sa nevzťahujú na informácie, ktoré

          a, boli v dobe použitia verejne známe, alebo sa stali všeobecne známymi verejnosti iným spôsobom, než v dôsledku porušenia Zmluvy alebo VOP;

          b, boli známe Zmluvnej strane (doložené vlastnými záznamami alebo inými kvalifikovanými dôkazmi) pred ich poskytnutím;

          c, budú vyžiadané súdom, prokuratúrou alebo iným orgánom verejnej moci na základe zákona;

          d, budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté právnym, daňovým a/alebo ekonomickým poradcom Zmluvnej strany (ktorí sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti) za účelom právneho, daňového a/alebo ekonomického poradenstva;

         e, budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté zamestnancom alebo spolupracovníkom Zmluvnej strany (ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti) za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo VOP.

✻2    V zmysle § 17 ods. 1 Obchodného zákonníka tvoria obchodné tajomstvo všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

12.  ZODPOVEDNOSŤ ZA  ŠKODU 

12.1.   Zmluvná strana zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo VOP.

12.2.   Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si vedomé, a ktoré by mohli viesť ku škodám a budú sa usilovať odvrátiť hroziace škody.

12.3.   Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ak porušenie povinnosti nastalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala po uzavretí Zmluvy nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila. Zmluvná strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, budú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa Zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky na plnenie Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

12.4.   Zmluvné strany rovnako výslovne súhlasia, že po zvážení všetkých okolností, ktoré sú Zmluvným stranám známe a/alebo by im mali byť známe pri vynaložení obvyklej starostlivosti, výška škody predvídateľnej ako možný dôsledok porušenia povinnosti Predávajúceho neprekročí kúpnu cenu Tovaru, v súvislosti s ktorým došlo k vzniku škody u Kupujúceho. Nahrádza sa iba škoda skutočná. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nenesie Predávajúci zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné škody alebo za škody spočívajúce v ušlom zisku, prípadne v inej finančnej strate.

13.   ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1.  Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, vyplývajúce z VOP a zo Zmluvy, vzájomné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe VOP a Zmluvy (zodpovednostné vzťahy) a právne vzťahy súvisiace s VOP a so Zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom.

13.2.  Na práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré nie sú výslovne upravené Zmluvou ani týmito VOP, sa subsidiárne aplikuje slovenský Obchodný zákonník.

14.   RIEŠENIE SPOROV 

14.1.   Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z týchto VOP vzájomnou dohodou.

14.2.   Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú Predávajúcemu alebo Kupujúcemu zo Zmluvy, z VOP alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov týkajúcich sa platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie Zmluvy alebo VOP, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté miestne a vecne príslušným súdom.

15.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1.   V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami týchto VOP má prednosť príslušné ustanovenie Zmluvy. V prípade dohody sa môžu Zmluvné strany odchýliť od týchto VOP na základe osobitnej úpravy v Zmluve.

15.2.   V prípade, že sa niektoré z ustanovení VOP alebo Zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

15.3.   Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mali vplyv na riadne plnenie Zmluvy a týchto VOP, najmä o zmenách identifikačných údajov ako aj o ďalších zmenách dôležitých pre plnenie Zmluvy a týchto VOP.

15.4.   Tieto VOP sú zverejnené v elektronickej podobe na webovom sídle Predávajúceho.

15.5.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť  01.09. 2020.

Všeobecné obchodné podmienky  predaja tovaru spoločnosťou ALVEX, spol. s r.o. pre fyzické osoby – spotrebiteľov

 

PRVÁ ČASŤ  –  ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.  PREDMET A ÚČEL ÚPRAVY

1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti ALVEX, spol. s r.o., so sídlom Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 34 139 435, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 12577/B (ďalej len „Predávajúci“) bližšie upravujú.     vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho ako dodávateľa tovarov a súvisiacich služieb a kupujúceho ako odberateľa tovarov a súvisiacich služieb (ďalej len „Kupujúci“), ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľ. Tieto VOP sú Predávajúcim vydané v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) 1 a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

1.2.   Predávajúci je právnická osoba podnikajúca v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s rozsiahlym portfóliom obchodného tovaru, predovšetkým techniky pre gastronómiu a potravinárstvo, vybavenia hotelov a penziónov, záhradného nábytku a doplnkov, techniky pre práčovne a čistiarne, ako aj servisu a montáže gastrozariadení, revízie a posudkov pre gastrotechniku, sériovej a zákazkovej kovovýroby z nerezu a i., okrem iného i prostredníctvom internetového obchodu –
e-shopu dostupného na :
https://alvex.sk
alebo na inej webovej stránke Predávajúceho, ktorú môže Kupujúci využiť priamo, alebo na ktorú môže byť Kupujúci podľa druhu vyberaného tovaru presmerovaný (ďalej len „E-shop“), a to :
(i) https://pizzamarket.sk 
(ii) https://pastrymarket.sk  
(iiihttps://frigomarket.sk

1.3.    Snahou Predávajúceho je, aby VOP tvorili stabilný podklad pre vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

1.4.    Kupujúci je fyzická osoba-spotrebiteľ, ktorá vstúpila do vzťahu s Predávajúcim najmä prostredníctvom E-shopu, ako odberateľ tovarov a súvisiacich služieb Predávajúceho (ďalej len „Tovar“) na účely ich využívania mimo svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti, t.j. Kupujúci je fyzická osoba-spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5.   K dodávke Tovaru Kupujúcemu dochádza na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej (i) na diaľku, prostredníctvom E-shopu (v prípade Tovaru, ktorý je možné kúpiť priamo prostredníctvom E-shopu), alebo (ii) na základe osobitne dojednanej Zmluvy v prípade individualizovaného tovaru dodávaného „na mieru“ (ďalej len „Tovar na mieru“). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.6.   Účelom týchto VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho (spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) v súvislosti s predajom Tovaru, pričom podrobnosti tohto právneho vzťahu si Zmluvné strany môžu dohodnúť osobitne v Zmluve.

1.7.   Záujmom Predávajúceho je, aby si každý Kupujúci tieto VOP pred uzatvorením Zmluvy dôkladne prečítal a aby sa oboznámil s jednotlivými ustanoveniami VOP. V prípade otázok je Predávajúci pripravený Kupujúcemu nejasné ustanovenia VOP kedykoľvek objasniť.

1.8.    Zmluvné strany berú na vedomie, že cieľom týchto VOP nie je úprava „prekvapujúcich“ ustanovení, ktoré by Kupujúci nemohol očakávať, ani úprava „jednostranných“, pre Kupujúceho výslovne nevýhodných ustanovení. Jednotlivé ustanovenia VOP vychádzajú z doterajších skúseností Predávajúceho, pričom tieto VOP boli vypracované so zámerom, aby: (i) Kupujúci a Predávajúci pri plnení Zmluvy a týchto VOP jednoznačne poznali svoje práva a povinnosti a v súlade s nimi plnili svoje záväzky; (ii) Zmluvná strana nebola poškodená neodôvodnenou požiadavkou druhej Zmluvnej strany, ktorá vznikne pri plnení Zmluvy a týchto VOP a (iii) Predávajúci mohol svoje služby štandardizovať a zlepšovať a na základe toho zvyšovať ich kvalitu a znižovať ich cenu.

1.9.    Kontaktným miestom a kontaktnými údajmi Predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, pre práva vzniknuté v súvislosti s vadným plnením (reklamácie tovaru), výmenu tovaru a spracovávanie objednávky je:

ALVEX, spol. s r.o.   Štefánikova 35,   900 28 Ivanka pri Dunaji.  telefonický kontakt: +421 2 45 944 2112     e-mail: eshop@alvex.sk 

✻1   Na základe § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka možno časť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými,
        alebo záujmovými organizáciami, alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené

✻2   Ďalšie telefonické kontakty a špecifické e-mailové adresy pre konkrétne druhy otázok sú uvedené na webovom sídle Predávajúceho: https://alvex.sk/kontakt/

DRUHÁ ČASŤ  –  PREDAJ TOVARU

2.  UZATVORENIE ZMLUVY

2.1.    Zmluva s Kupujúcim sa uzatvára primárne na diaľku, elektronicky, prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, prípadne e-mailom, telefonicky, poštou alebo aj osobne.

2.2.     Všetky prezentácie Tovaru zaradené do katalógu E-shopu majú informatívny charakter.

2.3.     Kupujúci objednáva Tovar vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom E-shopu Predávajúceho. Pri objednávke si Kupujúci vyberie Tovar, počet položiek, spôsob platby a dodania. Pred objednávkou je Kupujúci oprávnený skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na ikonu „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“. Podmienkou platnosti objednávky je vyplniť všetky požadované informácie v objednávkovom formulári a potvrdiť, že Kupujúci sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP.

2.4.     Bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní po prijatí objednávky Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú v objednávke, spolu s aktuálnym znením týchto VOP a so zálohovou faktúrou. Týmto potvrdením sa Zmluva považuje za uzavretú. Tovar je Kupujúcemu rezervovaný maximálne 3 týždne od objednávky – ak Kupujúci dovtedy neuhradí kúpnu cenu za Tovar, môže Predávajúci od Zmluvy odstúpiť a Tovar predať inému záujemcovi. Riadna faktúra bude vystavená a doručená Kupujúcemu po úhrade kúpnej ceny za Tovar.

2.5.      Ak si Kupujúci želá zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je nutné tak učiniť najneskôr do 12.00 v deň potvrdenia objednávky Predávajúcim, teda do doby, kým zásielka nebude vyexpedovaná. Storno môže Kupujúci oznámiť e-mailom na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch na príslušnom eshope, z ktorého bol tovar objednaný, prípadne zaslaním sms na tel. kontakt príslušného e-shopu. Neskoršie stornovanie objednávky zo strany Kupujúceho nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť obchodné meno (názov), e-mail, telefónne číslo Kupujúceho a tiež číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky si Predávajúci neúčtuje žiadne náklady súvisiace so stornom objednávky. Kupujúcemu bude odoslaný potvrdzujúci e-mail o stornovaní objednávky.

2.6.     V prípade, že Predávajúci nemôže dodať Tovar uvedený v objednávke, súhlasia Zmluvné strany s tým, že v takom prípade zašle Predávajúci Kupujúcemu upravenú ponuku na e-mailovú adresu Kupujúceho. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva sa v takom prípade uzavrie až keď Kupujúci potvrdí prijatie novej ponuky Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu.

2.7.     Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo dlhodobej nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v čase alebo v cene, ktorá je uvedená v E-shope, resp. v Zmluve, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. Kupujúci je v takom prípade kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúci môže následne objednávku upraviť, alebo požiadať o stornovanie. V prípade, že Kupujúci už za Tovar zaplatil, bude mu plná suma v prípade storna, alebo čiastočná suma v prípade zmeny objednávky vrátená na bankový účet určený Kupujúcim do 14 dní od zrušenia alebo zmeny objednávky, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak.

2.8.    V prípade zjavnej technickej chyby zo strany Predávajúceho v cene Tovaru v E-shope alebo počas procesu objednávania nie je Predávajúci povinný dodať Tovar Kupujúcemu za túto zjavne nesprávnu cenu, aj keď Kupujúci obdržal od Predávajúceho potvrdenie objednávky v súlade s týmito VOP. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o chybe a zašle mu upravenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Opravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy, ktorá sa v tomto prípade uzatvára potvrdením o akceptovaní ponuky Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

2.9.    Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, montáž nie je súčasťou dodania Tovaru.

3.  UZATVORENIE ZMLUVY V PRÍPADE OBJEDNÁVKY TOVARU „NA MIERU“

3.1.    E-shop umožňuje prezerať si aj Tovar na mieru; tento Tovar na mieru však nie je možné si objednať automaticky cez E-shop, ale za účelom jeho kúpy a dodania je potrebné kontaktovať Predávajúceho a dohodnúť sa na jednotlivých podmienkach Zmluvy.

3.2.    Zmluva na dodanie Tovaru na mieru sa uzatvára na základe predchádzajúcej komunikácie, ktorá predstavuje rokovanie Zmluvných strán o podmienkach Zmluvy, a ktorá prebieha nasledovne:

          a, Kupujúci v prípade záujmu o Tovar na mieru Predávajúceho kontaktuje osobne, poštou, telefonicky alebo e-mailom cez kontaktné údaje Predávajúceho uvedené na jeho webovom sídle; Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený uzatvorenie Zmluvy s Kupujúcim odmietnuť.

          b, Na základe rokovania Predávajúceho a Kupujúceho bude dohodnutá konkrétna špecifikácia Tovaru na mieru (ďalej len „Dohodnutá špecifikácia“), ktorá  musí byť odsúhlasená obidvoma Zmluvnými stranami. Dohodnutá špecifikácia obsahuje najmä rozmery a dizajn Tovaru na mieru a jej súčasťou môžu byť aj spoločne akceptované nákresy a popis Tovaru na mieru. V prípade potreby bude pred schválením Dohodnutej špecifikácie realizovaná obhliadka na mieste predpokladanej montáže Tovaru na mieru, k čomu sa Kupujúci zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť. Súčasťou Dohodnutej špecifikácie je aj rozsah súvisiacich služieb, spôsob montáže a ďalšie podmienky Zmluvy.

           c, Po odsúhlasení Dohodnutej špecifikácie Predávajúci pošle Kupujúcemu Dohodnutú špecifikáciu spolu s cenovou ponukou a týmito VOP (ďalej len „Finálny návrh Zmluvy“).

           d, Zmluvné strany súhlasia s tým, že k uzatvoreniu Zmluvy dôjde na podklade potvrdenia súhlasu Kupujúceho s Finálnym návrhom Zmluvy.

3.3.     Predávajúci v prípade záujmu a na základe dohody Kupujúcemu poskytne aj dodatočné služby súvisiace s dodaním Tovaru na mieru podľa aktuálnej ponuky, vrátane poskytnutia receptúr (na varenie, pečenie) a pod.

4.  CENA TOVARU

4.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že informácie o Tovare vrátane ceny Tovaru sú uvedené v katalógu E-shopu. Ceny Tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, všetky súvisiace poplatky a náklady (najmä balné), s výnimkou nákladov na doručovanie, ktorého cena sa uvádza osobitne. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené v E-shope. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie Zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2.    Cena za doručenie je stanovená podľa platných taríf doručovateľov a prepravcov. Poplatky za prepravu alebo doručenie ku Kupujúcemu môžu byť dohodnuté aj individuálne, najmä pri Tovare na mieru.

4.3.    Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na pripojenie k internetu, náklady na telefónne hovory) znáša sám Kupujúci.

4.4.     Cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru môže Kupujúci zaplatiť týmito spôsobmi:

           a, prevodom na účet Predávajúci pred dodaním Tovaru;

           b, v hotovosti (pri osobnom odbere);

           c, platobnou kartou alebo

           d, na dobierku.

E-shop Predávajúceho nemusí Kupujúcemu vždy poskytnúť všetky možnosti platby – nad určitú sumu stanovenú Predávajúcim sa platba v hotovosti a osobný odber neumožňujú, o čom bude Kupujúci pri objednávke informovaný.

4.5.    V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa Kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.6.     Faktúra za Tovar je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Pri Tovare, ktorý má Predávajúci na sklade a predáva sa prostredníctvom E-shopu, sa vyžaduje platba celej ceny Tovaru naraz. Pri Tovare, ktorý je nutné objednať, ako aj pri predaji Tovaru na mieru požaduje Predávajúci preddavok, a to vo výške závislej od druhu Tovaru. Zostatkovú sumu ceny Tovaru je potrebné zaplatiť najneskôr pri jeho dodaní. Presné podmienky fakturácie a úhrady ceny Tovaru pre takýto prípad sú určené v Zmluve.

4.7.     V prípade záujmu môže Predávajúci Kupujúcemu poskytnúť kontakt na leasingovú spoločnosť, ktorá môže kúpu Tovaru financovať.

5.  DODANIE TOVARU

5.1.    Spôsob doručenia Tovaru si Kupujúci zvolí pri objednávaní Tovaru. Dva základné spôsoby predstavujú osobný odber a dodanie kuriérom (prepravcom). V prípade Tovaru na mieru môže Predávajúci umožniť Kupujúcemu dodanie Tovaru priamo od výrobcu (v takom prípade je Kupujúci povinný uhradiť kompletnú cenu za Tovar vopred). Ak nie je uvedený spôsob doručenia, Predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob.

5.2.    Tovar, ktorý je v sklade, je možné expedovať ihneď, zvyčajne ešte v ten istý deň ako bola potvrdená objednávka Tovaru. Ak bol tovar objednaný po 13.00 stredoeurópskeho času, zvyčajne je expedovaný až na nasledujúci pracovný deň a v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy môže byť tovar doručený Kupujúcemu do 1 – 4 pracovných dní.

5.3.   O pripravenosti Tovaru na osobný odber v prípade tejto formy prevzatia Tovaru je Kupujúci informovaný e-mailom a sms na ním určené kontaktné údaje. Inak sa Tovar dodáva Kupujúcemu na ním uvedenú adresu.

5.4.    V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné Tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s inými spôsobmi doručenia.

5.5.    Dodací termín Tovaru, ktorý nie je na sklade, je zvyčajne 2 – 4 týždne v závislosti od druhu Tovaru a od výrobcu. Pokiaľ má byť na základe informácií od výrobcu dodacia lehota dlhšia ako 4 týždne, informuje Predávajúci Kupujúceho o dĺžke dodacej lehoty do 3 dní od objednania Tovaru. Pokiaľ má byť dodacia lehota dlhšia ako 30 dní od uzatvorenia Zmluvy a Kupujúci s takouto dodacou lehotou nesúhlasí, môže od Zmluvy odstúpiť. Pre Tovar na mieru môže byť termín dodania dlhší – v takomto prípade je termín dohodnutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim osobitne v Zmluve.

5.6.    Po prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia Tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich bezodkladne oznámiť prepravcovi. Ak sa zistí, že obal Tovaru je akýmkoľvek spôsobom poškodený, nemusí Kupujúci zásielku prevziať. Ak však takúto zásielku Kupujúci preberie, tom prípade je Kupujúci povinný skontrolovať stav Tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový Tovar. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim.

5.7.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie Tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho.

5.8.    Ak Tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené Kupujúcemu ani do 7 dní po doručení e-mailu a/alebo sms o expedícii, Kupujúcemu sa odporúča kontaktovať jeho dodávaciu poštu a Predávajúceho. Bližšie informácie o zásielke a možných dôvodoch nedoručenia Predávajúci poskytne po preverení Kupujúcemu e-mailom.

5.9.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru vrátane nákladov na doručenie a prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie alebo zničenie Tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru alebo v okamihu, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, ale neurobil tak v rozpore so Zmluvou.

5.10.   Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu nie je povinný vrátiť kúpnu cenu skôr, než Kupujúci vráti Tovar alebo preukáže, že Tovar bol zaslaný Predávajúcemu.

5.11.    Predávajúci vždy spolu s Tovarom dodá Kupujúcemu návod na obsluhu Tovaru.

6. ZÁRUKA, VADY TOVARU A REKLAMÁCIA

6.1.    Predávajúci poskytuje na dodaný Tovar záruku v trvaní, v akom ju poskytuje výrobca Tovaru, avšak minimálne v zákonom vyžadovanom rozsahu 24 mesiacov od dodania Tovaru Kupujúcemu. Pokiaľ výrobca Tovaru záruku neposkytuje alebo neposkytuje dlhšiu záruku, predstavuje dĺžka záruky na Tovar 24 mesiacov od dodania Kupujúcemu, ak nie je v E-shope pri danom Tovare alebo v Zmluve uvedená dlhšia lehota. Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho, že uvedená záručná lehota sa vzťahuje len na prípady nekomerčného využívania Tovaru; v prípade, ak bude Kupujúci Tovar využívať na komerčné účely, vzťahujú sa naňho Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho a záručné lehoty určené pre podnikateľov.

6.2.    Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá za to, že v čase, keď Kupujúci prevzal Tovar:

           a, Tovar má vlastnosti dojednané Zmluvnými stranami a ak neexistuje takáto dohoda, Tovar má vlastnosti opísané Predávajúcim;

           b, Tovar je vhodný na účel stanovený Predávajúcim;

           c, Tovar spĺňa zákonné požiadavky.

6.3.     Práva a povinnosti Zmluvných strán v prípade vadného plnenia sa riadia §§ 499 až 510, §§ 596 až 600 a §§ 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

6.4.     V prípade vady Tovaru môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho reklamáciu a požadovať:

           a, ak je vada odstrániteľná:

               – bezplatné odstránenie vád Tovaru alebo
               – výmenu Tovaru za nový Tovar alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady;

           b, ak sa nedá vada odstrániť:

              – primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
               odstúpenie od Zmluvy.

6.5.     Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť,

            a, ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni správnemu použitiu veci ako bezchybnej veci;

            b, ak nemôže riadne použiť Tovar z dôvodu opakovaného výskytu vád po oprave;3

            c, ak nemôže Tovar správne používať z dôvodu veľkého počtu vád.

6.6.     Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nepatria, ak pred zakúpením veci vedel, že Tovar je vadný, alebo ak vadu spôsobil sám Kupujúci.

6.7.     Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré po jeho prevzatí boli spôsobené v týchto prípadoch:

            a, Tovar bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na použitie, ktorý je odovzdaný Kupujúcemu súčasne s dodaným Tovarom;

            b, prirodzeným opotrebením Tovaru;

            c, nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na použitie);

            d, k vade došlo z dôvodu zanedbania bežnej údržby;

            e, mechanickým poškodením Tovaru Kupujúcim, najmä poškodením plastových či kovových častí;

            f, neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja;

            g, prevádzkovaním Tovaru mimo špecifikácií daných výrobcom (iný softvér, prispôsobené elektrické obvody, nesprávne napojenie, iný druh paliva a pod.);

            h, vada vznikla neprípustným zásahom do Tovaru (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom);

            i, vada bola spôsobená vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v elektrickej sieti a pod.);

            j, prevádzkovaním v nevhodnom prostredí alebo poškodením nevhodnou obsluhou.

6.8.     Záruka sa tiež nevzťahuje na :

            a, Tovar s neúplným, poškodeným, alebo odstráneným výrobným číslom, alebo iným identifikačným znakom;

            b, Tovar s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi;

            c, firmware alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté;

            d, poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu;

            e, vady spôsobené vniknutím kvapaliny, hmyzu, zvierat, alebo cudzích predmetov do útrob Tovaru;

            f, poškodenia vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu;

            g, vady, ktoré sa prejavujú iba pri použití softvéru, u ktorého nie je Kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu;

            h, vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním, alebo vytečeným elektrolytom;

            i, Tovar, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie.

6.9.      Montáž a inštaláciu niektorých druhov Tovaru môže vykonať len servisný technik Predávajúceho, prípadne iný kvalifikovaný odborník, ktorý má na Tovar Predávajúceho odbornú kvalifikáciu. Ak montáž vykoná neautorizovaný servis, alebo Kupujúci sám, a v dôsledku toho vzniknú vady Tovaru, náklady na ich odstránenie znáša Kupujúci.

6.10.     Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje:

             a, na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania vád podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu;

             b, na vady existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u Kupujúceho, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodania Tovaru;

             c, na vady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

6.11.     Predávajúci je povinný reklamáciu akceptovať. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u osoby určenej predávajúcim, t.j. u servisného partnera. Ak je sťažnosť Kupujúceho vybavená osobou určenou Predávajúcim, môže ju vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, inak sťažnosť postúpi Predávajúcemu. Predávajúci je povinný dať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil svoje právo, aký je obsah reklamácie, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia opravy a jej trvania, alebo písomného zdôvodnenia zamietnutia reklamácie.

6.12.     Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, je Predávajúci alebo jeho oprávnený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť Kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Kupujúci si môže zvoliť spôsob reklamácie a jej vybavenia, ak existuje niekoľko možností. Po rozhodnutí Kupujúceho o uplatnení práv vyplývajúcich z vadného plnenia je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie okamžite, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní od dátumu reklamácie, najmä ak sa vyžaduje komplexné technické posúdenie stavu tovaru. Vybavovanie reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy alebo má právo vymeniť Tovar za nový Tovar.

6.13.     Poskytovateľ informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.14.     V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu primerane vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.


✻3  
Za opakované vyskytnutie vady sa považuje jej tretie opakovanie počas záručnej doby po jej 2 opravách.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

6.15.     Kupujúci sa zaväzuje vytknúť vadu dodaného Tovaru (ďalej len „Reklamácia“) bezodkladne po jej zistení a rovnako sa zaväzuje príslušnú vadu dostatočne jasne v Reklamácii popísať.

6.16.     Reklamácia sa uplatňuje (i) písomným alebo e-mailovým oznámením adresovaným Predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto VOP alebo uvedenú na webovom sídle Predávajúceho alebo (ii) osobne v servisnom stredisku Predávajúceho, v odbernom mieste v ktorom bol predmetný Tovar zakúpený, alebo v ktorejkoľvek inej zmluvnej prevádzkePredávajúceho, príp. v prevádzke iného subjektu určeného na výkon opravy (ďalej len „Zmluvný autorizovaný servis“). Adresy a telefónne čísla sú uvedené v záručnom liste alebo na webovom sídle Predávajúceho.

6.17.     Kupujúci je povinný uviesť v Reklamácii informácie nevyhnutné pre presnú identifikáciu Tovaru (model – typ a sériové číslo), číslo dodacieho listu alebo faktúry. K Reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude Tovar prijatý na Reklamáciu.

6.18.     Po doručení Reklamácie servisné oddelenie Predávajúceho určí, či je potrebné, aby bol Tovar doručený na preverenie vád Predávajúcemu, alebo či Predávajúci vyšle servisných technikov ku Kupujúcemu. Ak Kupujúci reklamovaný Tovar zašle Predávajúcemu, nemôže ho poslať na dobierku, ale len na vlastné náklady, ktoré mu budú v prípade oprávnenej Reklamácie uhradené. Kupujúci je zároveň povinný reklamovaný Tovar riadne zabaliť pre prepravu a to tak, aby nemohlo prísť k jeho následnému poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. Na Tovar, ktorý sa nedá poslať, či priniesť, vykoná diagnostiku (zistenie vady) Predávajúci priamo u Kupujúceho. Pokiaľ je nutné pre diagnostiku alebo samotný servisný zásah Tovar odviezť do dielne a Tovar je v záruke, uvedené náklady v prípade oprávnenej Reklamácie znáša Predávajúci. Pokiaľ je možné servisný zásah vykonať na mieste (väčšina prípadov), vada sa odstráni priamo na mieste.

6.19.     V prípade osobnej Reklamácie v servisnom stredisku Kupujúci vyplní spolu s pracovníkom Predávajúceho prípadne pracovníkom Zmluvného autorizovaného servisu reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný Tovar Predávajúcemu, prípadne Zmluvnému autorizovanému servisu.

6.20.     Pri uplatnení Reklamácie uvedie osoba uplatňujúca Reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude Predávajúcim, prípadne Zmluvným autorizovaným servisom vyrozumená o spôsobe vybavenia Reklamácie.

6.21.     Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie a preverí vady vytýkané v Reklamácii. V prípade oprávnenej Reklamácie zabezpečí Predávajúci nápravu najneskôr v lehote tridsať (30) dní od doručenia Reklamácie (ktorá obsahuje všetky potrebné podklady a informácie). O vybavení Reklamácie zašle Predávajúci Kupujúcemu doklad.

6.22.     Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

6.23.     Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.24.     Kupujúci je za účelom uplatnenia Reklamácie povinný reklamovaný Tovar pred jeho sprístupnením Predávajúcemu dôkladne umyť a vyčistiť. Ak Kupujúci uvedenú povinnosť nesplní, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady súvisiace s vyčistením Tovaru.

6.25.     Pokiaľ po ukončení Reklamácie vznikne Kupujúcemu povinnosť prevziať Tovar späť od Predávajúceho, je Kupujúci povinný Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa výzvy zo strany Predávajúceho, prevziať. Pokiaľ Kupujúci Tovar v uvedenej lehote neprevezme, je povinný zaplatiť náklady za uskladnenie Tovaru. V prípade, že Kupujúci neprevezme Tovar ani v lehote 3 mesiacov odo dňa jeho uskladnenia, má Predávajúci právo Tovar predať. Ak dôjde k predaju Tovaru, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní nákladov za uskladnenie a predaj a ostatných nákladov s tým spojených.

6.26.     Tento článok sa nevzťahuje na Tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli známej vade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho bežným použitím, a pri použitom Tovare sa nevzťahuje na vadu zodpovedajúcu stavu použitia alebo opotrebenia, ktoré Tovar mal, keď ho prevzal Kupujúci, alebo ktoré vyplýva z povahy Tovaru.

7.   UKONČENIE ZMLUVY

7.1.      Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorej obsahom bude aj vyporiadanie práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

7.2.      Kupujúci má vždy právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, ak tieto VOP alebo zákon neustanovujú inak. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je 14 dní

            a, odo dňa prevzatia Tovaru,

            b, odo dňa prijatia poslednej dodávky Tovaru, ak zmluva zahŕňa niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

7.3.     Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy:

           a, pri dodávke Tovaru na mieru alebo akéhokoľvek iného Tovaru, ktorý bol upravený na želanie Kupujúceho, alebo Tovaru osobitne navrhnutého pre Kupujúceho;

           b, predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

7.4.     Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci v lehote na odstúpenie od Zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od Zmluvy zašle Kupujúci poštou na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Poskytovateľ bezodkladne potvrdí prijatie formulára Kupujúcemu.

7.5.     Kupujúci, ktorý odstúpil od Zmluvy, je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Náklady spojené s vrátením Tovaru znáša Kupujúci, a to aj v prípade, ak Tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou.

7.6.     Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní po odstúpení, všetky finančné prostriedky, vrátane nákladov na doručenie, a to rovnakým spôsobom, akým ich od neho prijal. Predávajúci vráti prijaté prostriedky iným spôsobom, iba ak s tým Kupujúci súhlasí.

7.7.     Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu nie je povinný vrátiť prijaté prostriedky skôr, ako Kupujúci vráti Tovar alebo preukáže, že Tovar bol zaslaný Predávajúcemu.

7.8.     Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečisťovaný a podľa možností v pôvodnom obale.

7.9.     Zmluva môže byť ukončená zo strany Predávajúceho odstúpením od Zmluvy v prípade závažného porušenia zmluvných povinností Kupujúcim.

7.10.   Za závažné porušenie zmluvných povinnosti zo strany Kupujúceho sa považuje:

            a, nedodanie potrebných podkladov alebo neposkytnutie požadovanej súčinnosti ani v dodatočnej lehote šiestich (6) dní od výzvy na poskytnutie súčinnosti;

            b, neuhradenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.11.   Odstúpenie nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá vznikla do ukončenia Zmluvy.

 

TRETIA ČASŤ  –  ĎALŠIE DOJEDNANIA

 

8.  DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

8.1.    Ak nie je v Zmluve alebo v týchto VOP výslovne stanovené inak, Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti, si budú Zmluvné strany doručovať:

           a, poštou, formou doporučenej zásielky alebo

           b, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany.

8.2.    Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely Zmluvy a VOP rozumejú písomnosti, ktoré zakladajú, menia alebo rušia právne vzťahy založené Zmluvou ako napr. odstúpenie, dodatok k Zmluve a pod.

8.3.    Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvnej strany uvedené v rámci objednávky v E-shope, resp. v Zmluve, ibaže by odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, ak bola riadne oznámená odosielajúcej Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti. Zmena adresy je účinná doručením oznámenia druhej Zmluvnej strane.

8.4.    Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň uplynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie uloženej zásielky na pošte, alebo deň, v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.

8.5.    Ak nejde o písomnosť obsahujúcu právne významnú skutočnosť, budú Zmluvné strany medzi sebou komunikovať primárne prostredníctvom e-mailovej adresy Predávajúceho uvedenej na webovej stránke a e-mailovej adresy Kupujúceho uvedenej v objednávke v rámci E-shopu.

9.   ZMENA VOP

9.1.    Tieto VOP sa uplatňujú na Zmluvy uzatvorené odo dňa ich účinnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenená verzia VOP sa uplatní na Zmluvy, ktoré budú uzatvorené po tejto zmene.

10.  VÝHRADY PREDÁVAJÚCEHO

10.1.   Všetky práva týkajúce sa webového sídla Predávajúceho, najmä autorské práva na obsah, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu resp. vykonáva ich Predávajúci. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu Predávajúceho.

10.2.   Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené v dôsledku zásahu tretích strán do E-shopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Pri používaní E-shopu nesmie Kupujúci používať postupy, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho fungovanie, a nesmie sa zúčastňovať žiadnych aktivít, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli dovoliť manipulovať so softvérom alebo inými komponentmi E-shopu alebo ich zneužívať.

11.  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1.   Zmluvná strana zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo VOP.

11.2.   Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si vedomé, a ktoré by mohli viesť ku škodám a budú sa usilovať odvrátiť hroziace škody.

11.3.   Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ak porušenie povinnosti nastalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala po uzavretí Zmluvy nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila. Zmluvná strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, budú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa Zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky na plnenie Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

12.   ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

12.1.   Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, vyplývajúce z VOP a zo Zmluvy, vzájomné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe VOP a Zmluvy (zodpovednostné vzťahy) a právne vzťahy súvisiace s VOP a so Zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ak vzťah založený na Zmluve obsahuje medzinárodný prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva Kupujúceho ako spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.   Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku Kupujúcemu v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12.3.   Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho objednávku, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo využiť alternatívne (mimosúdne) riešenie sporu, ak Predávajúci zamietol žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, alebo ak mu neodpovedal do 30 dní od dátumu odoslania jeho žiadosti. Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd.

12.4.  Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 17 331 927, ktorú je možné kontaktovať na nasledovnej adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk. Na riešenie sporov na základe Zmluvy možno tiež použiť online platformu na riešenie sporov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.5.   Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovensko, s internetovou adresou: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

12.6.   Na práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré nie sú výslovne upravené Zmluvou ani týmito VOP, sa subsidiárne aplikuje slovenský Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

13.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1.    V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami týchto VOP má prednosť príslušné ustanovenie Zmluvy. V prípade dohody sa môžu Zmluvné strany odchýliť od týchto VOP na základe osobitnej úpravy v Zmluve.

13.2.    V prípade, že sa niektoré z ustanovení VOP alebo Zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

13.3.    Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mali vplyv na riadne plnenie Zmluvy a týchto VOP, najmä o zmenách identifikačných údajov ako aj o ďalších zmenách dôležitých pre plnenie Zmluvy a týchto VOP.

13.4.    Tieto VOP sú zverejnené v elektronickej podobe na webovom sídle Predávajúceho.

13.5.    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť  01.09. 2020

 

PRÍLOHA Č. 1   VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SO SPOTREBITEĽOM

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  • Komu:

ALVEX, spol. s r.o.

Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Telefonický kontakt: +421 2 45 944 211

  • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: …………..
  • Dátum objednania/dátum prijatia*: …………..
  • Meno a priezvisko Kupujúceho: …………..
  • Adresa Kupujúceho: …………..
  • Podpis Kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):    _______________________
  • Dátum: …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.